Filozoficka fakulta Trnavskej univerzity Dejiny umenia a kultúry
Hornopotočná 23
918 43  Trnava

tel.: +421-33-5939 374
e-mail: jbachrat@truni.sk
Trnavska univerzita    
 > Design by t0f0 <